Energieffektivisering av ventilation

Energieffektivisering av ventilation

Kontakta oss

Känner du till att ventilationen har en stor betydelse för en fastighets energianvändande!
Det går att göra stora kostnadsbesparingar genom att energieffektivisera en fastighets ventilation. Ventilationsgruppen har många års erfarenhet av ventilation, vilket gett oss värdefull insikt om vilka åtgärder som krävs för energieffektivisering och samtidigt få ett bra inomhusklimat.

Energisparprocess grundsteg

Vi arbetar med energieffektivisering av befintliga ventilationsanläggningar i alla slags fastigheter – kommersiella lokaler, bostadsrättsföreningar (Brf), industrilokaler samt offentliga lokaler. Arbetet görs metodiskt och genomförs enligt följande arbetsmodell.

1. Inventering

2. Energianalys

3. Åtgärdsprogram

4. Beslut

5. Projektering/utförande

6. Energiuppföljning

Vägen till en energieffektiv ventilation

Inventering
Ett första steg till en mer energieffektiv ventilation är att skapa sig en bild av ventilationsanläggningens status genom en inventering. Vi går igenom potentialen för lägre energikostnader, rätt inomhusklimat och minskade underhållskostnader. Fördelen med att genomföra en inventering är att man som fastighetsägare får en överblick kring vilka åtgärder som kan genomföras för att energieffektivisera ventilationen.

Energianalys
När inventeringen är genomförd analyserar vi vilka åtgärder som kan genomföras och vi får en första indikation på energibesparingarnas potential och tar fram olika åtgärdsförslag.

Åtgärd och beslut
Energibesparingen och kostnaden för att genomföra föreslagna åtgärderna ligger till grund för fortsatt beslutsunderlag. När beslut fattats verkställs åtgärdsprogrammet genom projektering/utförande. Vår erfarenhet är att åtgärderna både kan vara stora och små. Ibland kan det vara små justeringar och åtgärder som ger de största energivinsterna, t.ex. kan byte av smutsiga luftfilter göra stor skillnad då täta filter får ventilationsanläggningen att arbeta hårdare vilket leder till ökad energiåtgång. Övriga åtgärder som vi ofta ser är energibesparande är att se över ventilationsanläggningens tider då den är i drift och att återvinna värme.

Projektering/utförande
Inom Ventilationsgruppen har vi lång erfarenhet av projektering/utförande av både små och stora energieffektiviseringsåtgärder i ventilationsanläggningar. Läs gärna mer om våra helhetslösningar speciellt framtagna för fastighetsägare, klicka här.

Energiuppföljning
Efter genomförda åtgärder gör vi en energiuppföljning på utförda åtgärder. Vi gör tillsammans med beställaren en energisammanställning där resultatet före och efter åtgärd redovisas. Redovisningen ligger till grund för att säkerställa en fortsatt optimal ventilationsanläggning med en återkommande energiuppföljning.

Kontakta oss för mer information om energieffektivisering

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bidra till ett bättre inomhusklimat, lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp! Vi kan också fungera som rådgivande vid en fördjupad energianalys om fastighetens energibesparings potential, dvs. hur energibesparingen kan betala investeringen.

Fortsätt vara energieffektiv över tid

När alla åtgärder för en mer energieffektiv ventilation är genomförd krävs fortsatt underhåll och service för att bevara en hållbar och miljöeffektiv ventilation. Vi rekommenderar att ventilationsservice utförs med jämna intervaller, om detta inte görs ökar energiåtgången och luften blir sämre i fastigheten. Läs mer om ventilationsservice här!

Tips för dig som fastighetsägare

Luftfilter och energianvändning har ett tydligt samband. Byts inte filtren ut regelbundet ökar energianvändningen och luftkvalitén blir sämre. Mindre luft kan passera igenom och ventilationsanläggningen får arbeta hårdare vilket leder till ökad energianvändning. För att inte behöva tänka på när det är dags för denna eller annan typ av service teckna ett serviceavtal med oss. Vi har personal som jobbar med att ventilationsanläggningarna förblir hållbara över tid. Läs mer om ventilationsservice här!

Ventilationsservice

0303-44 56 44