OVK-besiktning av ventilation

Ventilationsgruppen Service är behöriga att utföra OVK-besiktning av ventilationssystem (Obligatorisk ventilationskontroll).

Kontakta oss

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.

Hur ofta en kontroll ska ske eller i vilken omfattning är reglerade av Boverket.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att OVK utförs enligt givna tidsintervall och att eventuella fel och brister åtgärdas omgående. Byggnadsnämnden ska övervaka att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter när det gäller OVK.

De olika stegen vid en OVK-Besiktning

Det som alltid ingår vid en kontroll är att kontrollera att ventilationssystemets funktion stämmer med gällande föreskrifter vid första kontrollen eller som gällde vid systemets installation vid återkommande kontroll, att systemet fungerar korrekt, att instruktioner för hantering av systemet finns tillgängligt och att ventilationsanläggningen är ren från föroreningar som kan spridas i fastigheten. Utöver ovanstående kontroller ska även kontrollanten komma med förslag till energibesparande åtgärder.

Hur ofta OVK ska utföras beror på typen av fastighet och ventilationssystem. Besiktningsintervallen är 3 eller 6 år.

För att upprätthålla en god ventilation mellan kontrollerna rekommenderar vi att regelbundet utföra ventilationsservice. Det är fastighetsägarens ansvar att ventilationen upprätthålls enligt OVK-reglerna även mellan kontrollerna. Vi erbjuder serviceavtal som garanterar en säker drift och som ger en bra överblick över ventilationsanläggningen. Läs mer om serviceavtal här.

Vi utför OVK på alla typer av ventilationsanläggningar

Beroende på typ av fastighet och ventilationsanläggning genomförs besiktningen av ventilationen på olika sätt och vid olika intervall (3 eller 6 år). Det finns även undantag där endast en första besiktning behöver göras innan ventilationsanläggningen börjar användas, för mer information besök Boverkets hemsida. Ventilationsgruppen Service har en certifierad funktionskontrollant (certifierad av ett certifieringsorgan) för att utföra OVK på alla typer av ventilationsanläggningar. Exempel på fastigheter där vi utför OVK-besiktningar är kontor, affärshus, skolor, bostadsrättsföreningar, sjukhus m.m.

OVK Besiktning

Både första och återkommande OVK-besiktningar av ventilation

I äldre fastigheter med befintliga ventilationsanläggningar genomför vi återkommande besiktningar av ventilationen för att säkerställa att anläggningen fungerar enligt gällande krav. Vid nybyggnation utför vi den första besiktningen av ventilationen innan den tas i drift.

Bland våra kunder finns främst kontor, skolor, affärshus, skolor, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltande bolag.

Ventilationsservice / Göteborg

Anna-Karin Snis
Koordinator / Avtal / Felanmälan

  anna-karin.snis@ventilationsgruppen.se

0702-711105

Ventilationsservice / Stenungsund

Pontus Bengtsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.bengtsson@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 47